przejdź do treści

Majątek


MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

zgodnie ze stautem Stowarzyszenia:

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

1) darowizn przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia,
2) składek członkowskich,
3) dotacji,
4) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
6) zapisów i spadków.

1. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia następuje zgodnie z przyjętym przez Zebranie budżetem.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący Stowarzyszenia lub Wiceprzewodniczący, każdy działający wspólnie ze Skarbnikiem.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie do wysokości kwot określonych przez Zebranie oraz pozostających aktualnie w dyspozycji Stowarzyszenia.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem