Struktura organizacyjna


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Władze Stowarzyszenia:

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Zebraniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną.

1. Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zebranie stanowią wszyscy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia w Zebraniu przysługuje jeden głos.
4. Zwyczajne posiedzenie Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej 2 razy do roku. Zarząd ustala termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. Zebranie wybiera  Przewodniczącego Stowarzyszenia spośród przedstawicieli członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym.
5.Przewodniczący Stowarzyszenia jest Przewodniczącym Zarządu.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków, wybieranych przez Zebranie, na okres kadencji organów stanowiących jednostek samorządów terytorialnych.
3. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Stowarzyszenia, 3 zastępców Przewodniczącego, Sekretarz oraz Skarbnik.
4. Zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia, Sekretarz oraz Skarbnik wybierani są przez Zarząd spośród przedstawicieli członków, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu zwykłą większością głosów, w terminie 1 miesiąca od dnia wyboru przez Zebranie.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
6. Obradom Zarządu przewodniczy Przewodniczący Stowarzyszenia lub jeden z zastępców Przewodniczącego.
7. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
8. Posiedzenia Zarządu:
1) odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu albo jednego z wiceprzewodniczących,
2) na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu zawierający projekt porządku obrad, Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu 7 dni o dnia otrzymania wniosku.
9.Zarząd Stowarzyszenia wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

 Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna, której wyboru dokonuje Zebranie spośród przedstawicieli członków Stowarzyszenia.
1. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, które wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
4. Komisja Rewizyjna podejmuję decyzje w formie uchwał.
5. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej,
2) utraty mandatu przedstawiciela członka Zebrania,
3) odwołania przez Zebranie.
6. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zebranie.

 

Statut Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


udostępnił: SSOM, wytworzono: 2014/07/03, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2014/07/07 13:16:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2014/07/07 13:16:36 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/04 14:32:50 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/03 13:16:00 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/03 13:08:59 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/03 13:08:49 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/03 12:56:25 nowa pozycja