Majątek


MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

zgodnie ze stautem Stowarzyszenia:

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

1) darowizn przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia,
2) składek członkowskich,
3) dotacji,
4) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
6) zapisów i spadków.

1. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia następuje zgodnie z przyjętym przez Zebranie budżetem.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący Stowarzyszenia lub Wiceprzewodniczący, każdy działający wspólnie ze Skarbnikiem.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie do wysokości kwot określonych przez Zebranie oraz pozostających aktualnie w dyspozycji Stowarzyszenia.


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2014/07/04, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2014/07/04 14:37:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2014/07/04 14:37:50 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/04 14:35:56 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/07/04 14:04:54 nowa pozycja