Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI NR SSOM.SKM.403.MK.3/2020

Data publikacji ogłoszenia: 2020/04/16


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Wykonanie dokumentacji fotograficznej dla realizowanego projektu pn. "Budowa Szczecińskeij Kolei Metropolitalnej z wykrozystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 263,351”" na potrzeby realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz dokumentujących proces inwestycyjny"

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  531897-N-2020

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 - wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  5. Załącznik nr 4 - wykaz usług
  6. Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  7. Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
  8. Załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
  9. Załącznik nr 8 - wytyczne PKP PLK S.A.
  10. Załącznik nr 9 - zasady wstępu na obszar kolejowy

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

1. Pytania i odpowiedzi do SIWZ (24.04.2020 r.)

 

Informacje

 
 
Wyniki
 
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

udostępnił: DR, wytworzono: 2020/04/16, odpowiedzialny/a: MK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2020/05/28 12:41:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2020/05/28 12:41:48 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2020/05/28 11:55:34 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2020/05/05 13:29:05 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2020/05/05 13:26:39 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2020/04/24 14:09:08 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2020/04/16 14:30:07 nowa pozycja