Archiwum zamówień publicznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/7/SSOM/2019

Data publikacji ogłoszenia: 2019/07/02


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie”

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 567801-N-2019

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 2a – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 5. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu usług
 6. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich
 9. Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
 10. Załącznik nr 8 – Plan ul. Pomorska
 11. Załącznik nr 8a – Plan ul. Pomorska

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 05.07.2019 r.

 

Informacje

1. Informacja z otwarcia ofert
2. Oświadczenie dotyczace przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


udostępnił: DR, wytworzono: 2019/07/02, odpowiedzialny/a: DR, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2019/12/10 11:53:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2019/12/10 11:53:26 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/08/07 13:31:23 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/11 15:16:10 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/10 14:58:29 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/10 14:50:06 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/10 14:45:45 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/10 14:43:43 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/05 10:03:26 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/05 09:59:37 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/05 09:53:47 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/07/02 09:57:17 nowa pozycja