Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/SSOM/2018

Data publikacji ogłoszenia: 2018/03/26


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/SSOM/2018

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Opracowanie koncepcji drogowej dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w ciągach ulic: Bałtyckiej, Pomorskiej, Wiosennej i Jagiellońskiej na terenie miasta Szczecin oraz przekazanie praw autorskich Zamawiającemu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia ujętym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Rodzaj usługi :

Usługi Kod CPV:
71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji drogowej dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w ciągach ulic: Bałtyckiej, Pomorskiej, Wiosennej i Jagiellońskiej na terenie miasta Szczecin;
2) Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego zapytania;
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
4) Zamawiający – Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem Opracowania pod ww. adres wskazany.
5) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury VAT. Faktury winny wyszczególnić kwotę podatku VAT oraz kwotą brutto.
6) Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę Opracowania oraz przekazanie praw do Opracowania na polach eksploatacji, wskazanych szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Opis Przedmiotu Zamówienia

3) Formularz Ofertowy

4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

5) Oświadczenie o spełnianiu warunków przez Wykonawcę

6) Wzór Umowy

7) Wykaz usług głównych

8) Wykaz zasobów ludzkichWYNIKI POSTĘPOWANIA

Notatka z zapytania ofertowego 2/03/SSOM/2018


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2018/03/26, odpowiedzialny/a: Damian Róż, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:56:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:56:12 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/05 09:00:43 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/04/05 08:49:39 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/03/26 15:08:42 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/03/26 15:07:25 nowa pozycja