Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.3/2018

Data publikacji ogłoszenia: 2018/09/25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR SSOM.SKM.403.MK.3/2018

 

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybiew trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.):

 „Świadczenie usług prawniczych dla Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa Szczecińskiej Koeli Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351"Załączniki:

a) Ogłoszenie o zamówieniu

b) Załącznik nr 1 - formularz oferty

c) Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

d) Załącznik nr 3 - wykaz usług

e) Załącznik nr 4 - wykaz osób

f) Załącznik nr 5 - wykaz kryteriów pozacenowych

g) Załącznik nr 6 - projekt umowy

h) Załącznik nr 7 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informuje, iż dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w przedmiotowej sprawie poprzez zmianę zapisów ogłoszenia Rozdział XIII. Miejsce i termin składania ofert ust. 1.

Zapis:

„ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin (II p., sekretariat – pok. 254) do dnia 5 października 2018 r. do godz. 12:00, w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) oznaczonym nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zawierającym poniższe oznaczenie:

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin (pokój nr 254)

Świadczenie usług prawniczych dla Jednostki Realizującej Projekt  pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Nie otwierać przed dniem 4 października 2018 r., godz. 13:30.”

 

Zostaje zmieniony na zapis:

„ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin (II p., sekretariat – pok. 254) do dnia 4 października 2018 r. do godz. 13:00, w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) oznaczonym nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zawierającym poniższe oznaczenie:

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin (pokój nr 254)

Świadczenie usług prawniczych dla Jednostki Realizującej Projekt  pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Nie otwierać przed dniem 4 października 2018 r., godz. 13:30.”

 

 

Pozostała treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pozostaje bez zmian.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 października 2018 r.

 

 

 


udostępnił: DR, wytworzono: 2018/09/25, odpowiedzialny/a: MK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/11/28 08:55:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/11/28 08:55:34 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/10/04 15:01:09 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/10/04 14:59:47 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/09/26 14:20:15 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/09/26 14:19:22 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/09/25 14:06:04 nowa pozycja