Archiwum zamówień publicznych

Konkurs na najciekawszy upominek

Data publikacji ogłoszenia: 2015/05/25


 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ogłasza konkurs na opracowanie najciekawszego materiału (upominku) reklamowego związanego ze Zintegrowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Konkurs ogłaszany jest w zawiązku z realizowanym przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) projektem pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowanym z środków UE w ramach Konkursu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej”, ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego upominku reklamowego (upominku) związanego z planem gospodarki niskoemisyjnej oraz wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który w ramach nagrody za zwycięską pracę otrzyma zlecenie polegające na wykonaniu 250 szt. materiałów tych upominków na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej.

Upominki mają być przeznaczone dla osób zaangażowanych w tworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, w tym m.in. pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników jednostek podległych, przedstawicieli rad osiedli).

Konkurs ma na celu promocjędziałań realizowanych w ramach projektu „ Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

O projekcie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) przystąpiło do opracowania Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Celem Planu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinach takich jak transport, budownictwo, czy gospodarka przestrzenna. Plan ten to także szansa na rozwój gospodarczy SOM. Konieczność jego posiadania będzie w przyszłości warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na czym polega realizacja projektu?

W ramach prowadzonych działań opracowany zostanie dokument pn. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, obejmujący powstanie jednego planu dla całego obszaru oraz odrębnych planów dla gmin wchodzących w skład SOMIch celem jest m.in. inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W ramach Planu zaproponowane zostaną również działania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej służące ograniczeniu emisji CO2 poprzez realizację działań inwestycyjnych. W ramach przygotowania PGN została wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji dwutlenku węgla na obszarze SOM. Jej celem było wyliczenie ilości dwutlenku węgla wyemitowanego w danym roku wskutek zużycia energii takich sektorach jak:

Oświetlenie publiczne, budynki użyteczności publiczne własności gminnej, mieszkalnictwo, handel, usługi, przedsiębiorstwa, transport, zainstalowane źródła energii odnawialnej.

Więcej informacji na stronie projektu: pgn-som.szczecin.pl  Regulamin konkursu wraz z załącznikami Konkurs na 


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2015/05/25, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:56:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:56:43 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/03/26 14:26:27 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/03/26 14:21:39 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/05/25 15:50:18 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/05/25 15:50:02 nowa pozycja