Archiwum zamówień publicznych

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 2015/02/19


 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na sporządzenie projektu pn.:

 
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


 Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta cenowa
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Wykaz prac
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
8Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
9. Wzór umowy


Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 36948 - 2015.
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych" 
Działanie 6.3 "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym" PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu pn.:

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:


Załączniki:
1. Pytania i odpowiedzi do treści siwz INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu pn.: Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa      zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"

  Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych" 
Działanie 6.3 "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym"


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2015/02/19, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:57:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:57:19 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/03/26 14:22:05 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/03/16 09:32:30 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/24 15:01:12 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/19 09:26:44 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/19 09:26:29 nowa pozycja