Archiwum zamówień publicznych

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 2014/09/22


 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:


 „Opracowanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Załączniki:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
b) Załącznik nr 1 – oferta cenowa
c) Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
d) Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej
e) Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
f) Załącznik nr 5 – wykaz prac
g) Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
h) Załącznik nr 7 – wzór umowy
i) Załącznik nr 8 – wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego
j) Załącznik nr 9 – wyciąg z wniosku o przyznanie dofinansowania

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr  201195-2014

Informacja z otwarcia ofert: informacja

 

  


Informacja z wyboru Wykonawcy

Załączniki:

1. Informacja 


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2014/09/22, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:58:45 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/03/26 14:22:20 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/09 12:39:47 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/10/20 14:20:15 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/10/02 15:25:12 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/09/22 15:59:42 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2014/09/22 15:56:58 nowa pozycja