Archiwum zamówień publicznych

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Data publikacji ogłoszenia: 2015/02/09


 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na sporządzenie projektu pn.:

 
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


 Załączniki:

 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Oferta cenowa
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Wykaz prac
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
9. Wzór umowy
 
Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia 28198 - 2015.
 
 
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych" 
Działanie 6.3 "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym"


 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu pn.:

 
Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
 
 
 
Załączniki:
1. Pytania i odpowiedzi do treści siwz 
 
 
 
 
 
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 
Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych" 
Działanie 6.3 "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym"
 
 
 
 


  Informacja o unieważnieniu postępowania 


udostępnił: Biuro SSOM, wytworzono: 2015/02/09, odpowiedzialny/a: Roman Walszkowski, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2018/09/20 07:59:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2018/09/20 07:59:06 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2018/03/26 14:22:38 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/26 13:14:11 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/19 09:42:32 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/19 09:15:10 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/18 13:20:03 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/13 15:49:32 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/13 15:48:29 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/13 15:48:06 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/09 13:01:04 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/09 12:45:23 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2015/02/09 12:45:01 nowa pozycja