Archiwum zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony nr 1/5/SSOM/SKM/2019

Data publikacji ogłoszenia: 2019/06/11


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w podziale na części na:

Część I „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej w Szczecinie”

Część II „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie”

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr
559274-N-2019

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części I i Części II
 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy dla Części I
 4. Załącznik nr 2a - Wzór umowy dla Części II
 5. Załącznik nr 2b - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 6. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu usług
 7. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób
 8. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
 9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich
 10. Załącznik nr 7 - Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
 11. Załącznik nr 8 - Plan ul. Jagiellońska
 12. Załącznik nr 9 - Plan ul. Pomorska
 13. Załącznik nr 9a - Plan ul. Pomorska

 Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 14.06.2019Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść zawiadomienia


udostępnił: DR, wytworzono: 2019/06/11, odpowiedzialny/a: MK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2019/08/07 13:36:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2019/08/07 13:36:22 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/06/19 14:30:30 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/06/14 14:55:59 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/06/11 13:15:40 nowa pozycja