Archiwum zamówień publicznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SSOM.SKM.403.MK.5/2019

Data publikacji ogłoszenia: 2019/09/23


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

"Wykonanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej"

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  600889-N-2019

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik nr 4 Wzór wykazu usług
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i podmiotach trzecich
 8. Załącznik nr 7 - Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
 9. Załącznik nr 8 - Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025
 10. Załącznik nr 9 - System identyfikacji wizualnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 11. Załącznik nr 10 - Standardy oznakowania i wykonania parkingów P&R i B&R oraz wybranych elementów małej architektury przystankowej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 12. Załącznik nr 11 - Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich Ipi-2

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (27.09.2019 r.)

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


udostępnił: DR, wytworzono: 2019/09/23, odpowiedzialny/a: MK, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2019/12/10 11:52:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2019/12/10 11:52:39 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/10/01 10:21:11 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/09/27 14:25:56 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/09/27 14:23:10 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/09/27 14:13:53 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/09/27 14:09:59 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/09/27 13:51:03 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/09/27 13:48:28 modyfikacja wartości
Ewa Pawlak 2019/09/23 14:39:56 nowa pozycja