Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 • Data publikacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami,
 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł lub są bardzo obszerne,
 • filmy dostępne na stronie nie posiadają audio deskrypcji,
 • obrazy prezentowane na stronie mogą nie posiadać opisu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Kubik.
 • E-mail: zkubik@som.szczecin.pl
 • Telefon: 914217155

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Adres: Plac Jana Kilińskiego 3
  71-414 Szczecin
 • E-mail: biuro@som.szczecin.pl
 • Telefon: +48914217150

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Stowarzyszenia mieści się na 2 piętrze budynku ZDZ przy placu Kilińskiego 3 w Szczecinie. Przy wejściu znajduje się portiernia z całodzienna obsługą gotową na pomoc każdej osobie. Zapewniony jest schodołaz .

Raport o stanie zapewnienia dostępnośc z 23.03.2021r  >>>> PDF <<<<


udostępnił: SSOM, wytworzono: 2021/03/23, odpowiedzialny/a: Zbigniew Kubik, wprowadził/a: Ewa Pawlak, dnia: 2021/03/23 12:55:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pawlak 2021/03/23 12:55:11 nowa pozycja